Innovativa företag

Innovativa företag som investerat tid och pengar för att öka kunskapen hos sin personal för att kunna arbeta med den bästa möjliga renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

“Distansutbildningen har varit ett utmärkt sätt att fördjupa kunskapen om reparationsåtgärder. Att bättre känna till vilka produkter och metoder som finns, hur de fungerar och hur kostnadseffektiva de är. Det är viktig kunskap när vi rekommenderar om en konstruktion t.ex skall repareras eller rivas. Möjligheten att själv kunna påverka innehållet uppskattas mycket, vilket möjliggör effektiv kunskapsförmedling inom områden som är relevanta för just vår verksamhet. Kontaktnätet som skapats kan vara en viktig grund för eventuella samarbeten med andra konsulter och entreprenörer i framtida uppdrag.”

Fördjupad kompetens via Ytskyddsakademin stärker kvalitén på slutleveransen för FSP Sweden. Genom Ytskyddsakademin har FSP Sweden genomfört flera distansutbildningar för att bredda kunskapen om ytskydd hos personalen. ”God utbildning ger personalen trygghet och kompetens. Detta stärker våra tjänster vilket i sin tur ger bättre leverans till slutkund. Engagemanget bland personalen har varit stort under Ytskyddsakademins samtliga utbildningar och framför allt har det varit roligt att genomföra kurserna.”

För oss som jobbar med VA-infrastruktur utgör Ytskyddsakademien en viktig samarbetspartner som besitter en erfarenhetsbank och ”know-how” erfarenhet som är unik. Som uppdragsledare är det vår skyldighet att ta del av denna kunskapsbank och föra den vidare till våra kunder redan i ett utredningsskede. YSAkademiens grundtanke ligger dessutom helt i linje med vår ambition att som en central samhällsaktör bidra till en hållbar utveckling.

Vi insåg för några år sedan att vi behöver bevara våra befintliga betongkonstruktioner. Detta för att bevara kapitalvärdet i våra anläggningar, minskat investeringsbehov, samt samtidigt minska miljöpåverkan genom ett minskat behov av nybyggnation. För att erhålla ökad kunskap när det gäller renovering och ytskydd av betong har vi deltagit i ett antal av Ytskyddsakademiens utbildningar, seminarier och konferenser. Dessa har varit över förväntan då varje föredragshållare har haft spetskompetens i sitt kunskapsområde. Erhållen kunskap har gjort att vi har kunnat kontrollera om konsulter och entreprenörer har den kunskap som är nödvändig för att kunna utföra inspektioner, tillståndsbedömningar, renoveringar och ytskydd på våra betongkonstruktioner. Inspektionerna och tillståndsbedömningar har identifierat de av våra betongkonstruktioner som behöver renoveras så att vi har kunnat lägga upp en strukturerad förnyelseplanering. Detta arbete är nu startat och komma att löpa under många år framöver.